ชื่อการผ่าตัดและความหมายของการผ่าตัดเป็นภาษาไทย


  

SURGERY ( แผนกศัลยกรรม )

อันดับ
Operative  Procedure
ความหมาย

 Neuro  Operation

1
 Craniotomy  , Craniectomy
 การเปิดกระโหลกศีรษะ
2
 Reoperaing  of   Craniotomy  site
 การเปิดกระโหลกศีรษะซ้ำ
3
 Blurr  hole  with  irrigation and drainage
 การเจาะกระโหลกศีรษะเพื่อการระบาย
4
 Debridement  of Brain
 การตกแต่งเนื้อสมอง
5
 Excision  of  Lesion  of Skull
 การตัดรอยแผลที่กระโหลกศีรษะ
6
 Decompression of Skull  Fracture
 การแก้ไขแรงกดดันจากกระโหลกศีรษะแตก
7
 Dural  graft
 การผ่าตัดปะชั้นพนังหุ้มสมอง
8
 Release  of  carpal  tunnel
 การขยายผังพืด
9
 Biopsy  of  Sympathetic nerve or ganglion ( Excision ganglion)
การผ่าตัดเส้นประสาท

     Endocrine  Operation

10
 Explor  Neck
 ผ่าเปิดคอ
11
 Lobectomy
 การผ่าตัดต่อมไธรอยด์ 1 ข้าง
12
 Subtotal  Thyroidectomy
 การผ่าตัดต่อมไธรอยด์ ออกบางส่วน
13
 Total ( complete )  Thyroidectomy
 การผ่าตัดต่อมไธรอยด์ ออกทั้งหมด

     Facial  Bone  Operation

14
 Mini  Plate ( Open  Operation )
 การเปิดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก
15
 Mini  Plate  with  IMF
การเปิดผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก และมัดด้วยลวด
16
 ใส่ Arch  bar
 การมัดฟัน
17
 Remove  Arch bar
 การนำที่มัดฟันออก
18
 Repair  of  Facial  Wound
 การตกแต่งบาดแผลที่หน้า

     Respiratory  Operation

19
 Lobectomy  of Lung
 การผ่าตัดตัดปอดเป็นบางส่วน
20
 Segmental  resection of Lung
 ตัดปอดเป็นบางส่วน
21
 Pleural  Biopsy
 การตัดชิ้นส่วนของปอดเพื่อการวินิจฉัย
22
 Extrapleural drainage
 ระบายนอกเยื่อหุ้มปอด
23
 Explor - Thoracotomy
 การเปิดช่องอกอันดับ
Operative  Procedure
ความหมาย
24
 ICD
 การผ่าตัดใส่ท่อระบายในช่องปอด
25
 Closure  of  fistula  of  diaphragm
 ปิดรูทะลุของกระบังลม
26
 Suture of Laceration of diaphragm
 การเย็บปิดรอยฉีกขาดของกระบังลม

     Vessels  Operation

27
 Abdominal  aortic  aneurysm  resection
 การผ่าตัดตัดเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง
28
 Ligation  and  Stripping  of  Varicose  Veins
 การผ่าตัดเส้นเลือดขอด
29
 Suture of Atery , Vein
 การเย็บเส้นเลือดแดง / ดำ
30
 Radical  axillary  Lymph node
 การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ทั้งหมด
31
 Excision  axillary  Lymph node
 การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

     Breast

32
 Excision  Breast
 การผ่าตัดก้อนที่เต้านม
33
 Uni - simple  Mastectomy
 การผ่าตัดเต้านมบางส่วน 1 ข้าง
34
 Bilateral - simple  mastectomy
 การผ่าตัดเต้านมบางส่วน 2 ข้าง
35
 MRM
 การผ่าตัดเต้านมทั้งหมดรวมทั้งต่อมน้ำเหลือง
36
 Split  Thickness  to  Breast
 การปะหนังที่เต้านม

        Abdominal  Operation


     Spleen

37
 Partial  Splennectomy
 การผ่าตัดตัดม้ามบางส่วน
38
 Total  Splennectomy
 การผ่าตัดตัดม้ามทั้งส่วน

     Liver

39
 Incision  of  abscess of Liver
 การเจาะหนองที่ตับ
40
 Closure  of   laceration  of  Liver
 การเย็บปิดรอยฉีกขาดของตับ
41
  Percutaneous  aspiration  of  liver
 การเจาะตับ
42
 Liver  Biopsy
 การตัดตับเพื่อการวินิจฉัย
43
 Lobectomy of  Liver
 การตัดตับบางส่วน

     Pancreas

44
 Explor - Lap  with Lavage  with Drainage 
 การผ่าตัดเปิดระบาย
45
 Distal  Pancreatectomy
 การผ่าตัดตับอ่อนส่วนปลาย
46
 Total  Pancreatectomy
 การผ่าตัดตับอ่อนทั้งหมด
47
 Radical  Subtotal  Pancreatectomy
 การผ่าตัดตัดตับอ่อนบางส่วนร่วมต่อมน้ำเหลืองอันดับ
Operative  Procedure
ความหมาย
48
 Whipple Procedure
 การผ่าตัดตัดตับอ่อน และต่อมน้ำเหลืองทั้งหมด
49
 Simple  Sutre  of  Pancreas
 การเย็บซ่อมแซมตับอ่อน

     Gallblader  and Biliary Tract

50
 Cholecystostomy
 การผ่าตัดเปิดถุงน้ำดี
51
 Cholecystectomy
 การผ่าตัดตัดถุงน้ำดี
52
 Cholecystectomy with LOC
 การผ่าตัดตัดถุงน้ำดี และเอ็กซ์เรย์ท่อน้ำดี
53
 Cholecystectomy with Explor CBD
 การผ่าตัดตัดถุงน้ำดี และเปิดท่อน้ำดี
54
Cholecystectomy with Explor CBD Remove Calculus
 การผ่าตัดตัดถุงน้ำดี และเปิดท่อน้ำดี เพื่อนำนิ่วออก
55
Cholecystectomy with Explor CBD Remove Calculus
with IOC
 การผ่าตัดตัดถุงน้ำดี และเปิดท่อน้ำดี เพื่อนำนิ่วออก  และเอ็กซ์เรย์ท่อน้ำดี
56
 Choledochoduodenostomy
 การตัดต่อถุงน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนต้น
57
 Choledochojejunostomy
 การตัดต่อถุงน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนกลาง
58
 LC
 การผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดิทัศน์
59
 Explor  CBD  Remove  Calculus
 การเปิดท่อน้ำดีนำนิ่วออก
60
 Explor  CBD
 การผ่าตัดเปิดท่อน้ำดี
61
 Intraoperative  choledochoscopy
 การส่องกล้องดูท่อน้ำดีขณะผ่าตัด
62
 Intraoperative  cholagiogram
 การฉีดสีเอ็กซ์เรย์ดูท่อน้ำดีขณะผ่าตัด

     Digestive

63
 Explor - Lap
 การผ่าตัดเปิดช่องท้อง
64
 Appendectomy
 การผ่าตัดไส้ติ่ง
65
 Explor - Lap  with  Appendectomy
 การเปิดช่องท้องเพื่อตัดไส้ติ่ง
66
 Explor - Lap  with  Lysis  adhesion
 การเปิดช่องท้องเพื่อขยายผังพืด
67
 Explor - Lap  with  Peritoneal  Lavage
 การเปิดช่องท้องเพื่อล้างและระบายออก
68
 Explor - Lap  For  Stop  Bleeding
 การเปิดช่องท้องเพื่อห้ามเลือด
69
 Explor - Lap  with  Repair  Omentum
 การเปิดช่องท้องเพื่อตบแต่งเยื่อบุช่องท้อง
70
 Explor - Lap  with  Repair  Mesentery
 การเปิดช่องท้องเพื่อตบแต่งเยื่อบุลำไส้
71
 DPL
 การเจาะช่องท้องเพื่อการวินิจฉัย
72
 Laparoscopy
 การส่องกล้องตรวจช่องท้อง
73
 Esophagogastrectomy
 การตัดต่อหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารอันดับ
Operative  Procedure
ความหมาย
74
 Partial  Esophagectomy
 การตัดหลอดอาหารบางส่วน
75
 Total  Esophagectomy
 การตัดหลอดอาหารทั้งหมด
76
  Biopsy  of  Stomuch
การตัดชิ้นส่วนของกระเพาะอาหารส่งตรวจทางพยาธิ
77
 Gastrotomy
 การเปิดกระเพาะอาหาร
78
 Gastrostomy
 การเจาะกระเพาะอาหารใส่ท่อ
79
 Gastroscopy
 การส่องตรวจกระเพาะอาหาร
80
 Pyloromyotomy
 การผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหาร
81
 Billroth I (Partial  Gastectomy with Gastroduodenostomy )
การตัดต่อกระเพาะอาหาร กับลำไส้เล็กส่วนต้น
82
 Billroth II ( Partial  Gastectomy with  Gastrojejonostomy )
การตัดต่อกระเพาะอาหาร กับลำไส้เล็กส่วนกลาง
83
 Partial ( Subtotal )  Gastrectomy
 การตัดกระเพาะอาหารบางส่วน
84
 Total   Gastrectomy
 การตัดกระเพาะอาหารทั้งหมด
85
 Radical   Gastrectomy
 การตัดกระเพาะอาหาร รวมทั้งต่อมน้ำเหลือง
86
 TV
 การตัดเส้นประสาทวากัส
87
 Pyloroplasty
 การตกแต่งหูรูดกระเพาะอาหาร
88
 TV  with  Pyloroplasty
 การตัดเส้นประสาทวากัส และ


 การตกแต่งหูรูดกระเพาะอาหาร
89
 Suture  Gastric  ulcer
 การเย็บซ่อมแผลในกระเพาะอาหาร
90
 Suture  Duodenal ulcer
 การเย็บซ่อมแผลในลำไส้เล็ก
91
 Closure  of  Gastroduodenostomy
 การเย็บปิดรอยต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
92
 Meckel 's diverticulectomy
 การตัดเนื้องอกที่ลำไส้
93
 Small  Bowel  Resection
 การตัดลำไส้เล็ก
94
 Suture  Small  Bowel
 การเย็บลำไส้เล็ก
95
 Right  or  Left  Hemicolectomy
  การตัดลำไส้ใหญ่ด้านขวา / ซ้าย
96
 Total  Colectomy
 การตัดลำไส้ใหญ่ทั้งหมด
97
 Sigmoidectomy
 การตัดลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์
98
 Segmental Resection for Multiple Traumatic Lesion of
 การตัดลำไส้เล็ก

 Small Intestine

99
 Small  to  Small  Intestinal  Anastomosis
 การตัดต่อลำไส้
อันดับ
Operative  Procedure
ความหมาย
100
 Large  to  Large  Intestinasl  Anastomosis
 การตัดต่อลำไส้
101
 Revision of anastomosis of Intestine
 การซ่อมแซมรอยต่อลำไส้เล็ก
102
 Duodenoduodenostomy
 การตัดลำไส้เล็กส่วนต้น
103
 Closure  Colostomy , Colocolostomy
 การปิดท่อระบายอุจจาระหน้าท้อง
104
 Sigmoidectomy  with Colostomy
 การตัดลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ร่วมกับการเปิดท่อระบายอุจจาระหน้าท้อง
105
 Reduction  of  Intestinal  volvulus
 คลายลำไส้ที่กลืนกัน
106
 Reduction  of  Intussusception
 คลายลำไส้ที่กลืนกัน
107
 Abdominoperineal Resection of Rectum ( A - P Resection )
 การเปิดหน้าท้องและตัดลำไส้ใหญ่ออกทางทวารหนัก
108
 Low  Anterior  Resection , Anterior Resection
 การตัดลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
109
Rigid  Proctosigmoidoscopy
 การส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

     Urinary

110
 Nephrotomy
 การผ่าตัดไต
111
 Nephrolithotomy
 การผ่าตัดนิ่วในไต
112
 Nephrostomy
 การใส่ท่อทางกรวยไตผ่านไตออกมาภายนอก


 เพื่อเป็นทางระบายปัสสาวะ หรือเลือดหลังผ่าตัด
113
 Pyelolithotomy
 การผ่าตัดนิ่วที่กรวยไต
114
 Total  Nephrectomy ( unilateral )
 การผ่าตัดไต 1 ข้าง
115
 Partial  Nephrectomy
 การตัดไตบางส่วน
116
  Ureteroscope  with  Litholapaxy  ( URSL )
 การส่องกล้องนำนิ่วในท่อไตออก
117
 Ureteroscopy ( URS )
 การส่องตรวจท่อไต
118
 Ureteral  meatotomy

119
 Ureterolithotomy
 การผ่าตัดนิ่วในท่อไต
120
 Transuretral  Litholapaxy ( Cystolitholapaxy )
 การขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
121
 Suprapubic Cystostomy
 การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะทางหัวเหน่า
122
 Cystolithotomy
 การผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
123
 Total  Cystectomy
 การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะทั้งหมด
124
 Partial  Cystectomy
 การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะบางส่วน
125
 Double J Insertion
 การใส่ท่อระบาย
126
 Cystoscope
 การส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ
อันดับ
Operative  Procedure
ความหมาย
127
 RP
 การใส่สายในท่อไตเพื่อการเอ็กซ์เรย์
128
 TUR - B
 การผ่าตัดเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้อง
129
 TUR - P
 การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกล้อง
130
 Suprapubic  Prostatectomy
 การผ่าตัดต่อมลูกหมากทางหัวเหน่า
131
 Suture  of  Larceration  of  bladder
 การเย็บซ่อมกระเพาะปัสสาวะ
132
 Dilatation  of  Urethra
 การขยายท่อปัสสาวะ

    Anus

133
 Anal  Fistulotomy
 การผ่าตัดแผลชอนทะลุที่ทวารหนัก
134
 Hemorrhoidectomy (Excision  Hemorrhoid )
การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
135
 Evacuation  of  Thrombosed  Hemorrhoid
  การนำลิ่มเลือดออกริดจากสีดวง
136
 Anal Sphincterotomy
 การตัดหูรูดทวารหนัก
137
 Dilate  Anus
 การขยายหูรูดทวารหนัก
138
  Proctoscopy
 การส่องตรวจทวารหนัก
139
  Sigmoidoscopy
 การส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์

    Hernia  and   Male  Genital

140
 Orchidectomy
 การตัดอัณฑะออก
141
 Bilateral  Orchidectomy
 การตัดอัณฑะออกทั้ง 2 ข้าง
142
 Varicocelectomy
 การผ่าตัดเส้นเลือดขอด
143
 Vasectomy
 การทำหมันชาย
144
 Circumcision
 การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
145
 Dorsal  split 
 การขยายหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
146
 Dilate  Prepuce
 การขยายหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
147
 Herniotomy
 การผ่าตัดไส้เลื่อน
148
 Herniorrhaphy
 การผ่าตัดเย็บซ่อมแซมไส้เลื่อน

อื่นๆ

149
 Scrub  burn 
 การฟอกแผลไฟไหม้
 150
 STSG
 การปลูกถ่ายผิวหนัง
151
 Scar  Revision
 การตบแต่งแผลเป็น
152
 Correction of Syndactyly
 การผ่าตัดแก้ไขนิ้วติด
153
 Excision 
 การตัดเนื้องอก.............

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น